Публічна оферта

ТЕРМІНИ

Програмне забезпечення «АГРО ОНЛАЙН» –  результат інтелектуальної діяльності Ліцензіара. Це програма для автоматизованого управління господарською діяльністю підприємства, обліку та аналізу діяльності, дистанційного відстеження розвитку посівів на полях, в тому числі їх систематизації, хронології, підготовки та зберігання даних.

Акцепт – надання Ліцензіатом повної і беззастережної згоди з умовами цього договору. Оферта Ліцензіара вважається прийнятою (акцептованою) Ліцензіатом і цей Договір вважається укладеним в момент оплати Ліцензіатом права використання ПЗ на умовах даного Договору.

Ліцензіар – власник всіх авторських прав (виключних майнових і немайнових) на ПЗ, а саме - ТОВ «АГРО ОНЛАЙН» (свідоцтво №), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства України.

Ліцензіат – будь-яка фізична чи юридична особа, яка виявила добровільне бажання на використання ПЗ, та яка погодилась з усіма умовами даного Договору.

Оферта – цей Договір, є публічною офертою Ліцензіара, який укладається шляхом прийняття Ліцензіатом умов Договору в цілому. Умови цього Договору є однаковими для всіх Ліцензіатів і не можуть бути змінені Ліцензіатом.

Проста невиключна ліцензія – являє собою невиключне право Ліцензіата використовувати ПЗ для власного споживання під позначеним Ліцензіаром ім'ям, без права модернізації та внесення будь-яких змін, а також без права на комерційне чи некомерційне поширення ПЗ.

Модуль ПЗ – функціональна одиниця ПЗ, яка виконує певну обробку заданої інформації та відображає результат цієї обробки Ліцензіату.

 1. ПРЕДМЕТ
  1. Предметом цього Договору є передача Ліцензіаром невиключного права на використання ПЗ Ліцензіату на умовах простої невиключної ліцензії шляхом надання відповідного доступу до усіх функціональних можливостей ПЗ через мережу Інтернет, зазначених в цьому Договорі та його Додатках, в свою чергу Ліцензіат приймає та оплачує право на використання ПЗ в обсязі, що відповідають умовам цього Договору та його Додатків.
  2. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма належними правами і повноваженнями, необхідними для укладення цього Договору.
  3. Ліцензіар зберігає за собою право видачі ліцензій іншим особам на умовах як аналогічних даному Договору, так і відмінних від нього.
  4. Ліцензіат не має права передавати право на використання ПЗ третім особам.
  5. Всі положення цього Договору поширюються на ПЗ як в цілому, так і на його окремі компоненти.
  6. Цей Договір не надає Ліцензіату виключне право на ПЗ та/або його компоненти, а тільки право використання ПЗ та його компонентів відповідно до умов цього Договору та Додатків до нього. Ліцензіар залишається власником ПЗ і зберігає всі свої права, пов'язані з таким володінням.
  7. Цей Договір не надає Ліцензіату жодних прав на використання товарних знаків, що належать Ліцензіару.
  8. Цей Договір вступає в силу в день здійснення Ліцензіатом оплати вартості права використання ПЗ в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
  9. Ліцензіар надає Ліцензіату право використання ПЗ на всій території України.
  10. Відповідно до умов цього Договору Ліцензіатом може бути орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також будь-яка організація, яка є комерційною організацією відповідно до законодавства України, а так само (при наявності повноважень) структурні підрозділи, представництва та філії таких органів і організацій.
  11. Умови даного Договору поширюються на наступні версії правомірно придбаного Ліцензіатом ПЗ, а так само на правомірно придбані Ліцензіатом доповнення та оновлення будь-яких функцій і компонентів ПЗ, які Ліцензіар може надати Ліцензіату в майбутньому, шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору, за винятком випадків, коли їх використання визначено іншими умовами та угодами.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Права обов’язки Ліцензіара
   1. Ліцензіар зобов'язується передати Ліцензіату невиключне майнове право на використання ПЗ протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання від Ліцензіата повної оплати права на використання ПЗ, передбаченої цим Договором. Передача права на використання ПЗ здійснюється шляхом надання доступу Ліцензіату у вигляді унікального логіну та паролю до серверу Ліцензіара.
   2. Ліцензіар зобов'язується з моменту вступу в силу та на протязі всього терміну дії цього Договору та надання Ліцензіату права на використання ПЗ забезпечувати виконання ПЗ своїх функцій, усувати всі істотні недоліки, що були виявлені Ліцензіатом в процесі використання наданого права на ПЗ, які пов’язані з неможливістю використання ПЗ чи його окремих компонентів за своїм функціональним призначенням, а також надавати Ліцензіату інформаційну підтримку з використання ПЗ, відносно порядку установки та налаштування ПЗ, при цьому інформаційна підтримка здійснюється за допомогою телефонного зв’язку, Skype, email. Надання інформаційної та технічної підтримки, передбаченої цим пунктом, входить в гарантійні зобов'язання Ліцензіара в зв'язку з чим їх вартість включена у вартість ПЗ.
   3. Ліцензіар зобов'язується забезпечити цілодобовий доступ до серверу, на якому розташоване ПЗ, за винятком часів проведення профілактичних робіт. Профілактичні роботи проводяться шляхом розміщення на сервері відповідного повідомлення за 2 (два) дні до початку проведення таких робіт. Профілактичні роботи можуть проводитись з 22:00 до 06:00 години за київським часом. 
   4. Ліцензіар зобов'язується зберігати персональні дані та іншу інформацію Ліцензіата, а також забезпечувати конфіденційність таких даних на весь період їхнього перебування на сервері Ліцензіара.
   5. Ліцензіар має право здійснювати контроль за дотриманням Ліцензіатом авторських прав Ліцензіара.
   6. Ліцензіар має право залучати третіх осіб для виконання своїх обов'язків, передбачених цим Договором. При цьому всі розрахунки між Ліцензіаром та такими особами проводяться за рахунок Ліцензіара.
   7. Ліцензіар має право вносити зміни до ПЗ, в тому числі оновлення, модифікація, встановлення додаткових функцій, окрім змін пов’язаних зі зміною основних функціональних можливостей ПЗ, на власний розсуд без згоди Ліцензіата.
   8. Ліцензіар має право без відшкодування Ліцензіату будь-яких коштів тимчасово переривати доступ до серверу, на якому розташоване ПЗ, в разі проведення екстрених позапланових робіт.
   9. Ліцензіар має право блокувати доступ Ліцензіата до свого серверу та ПЗ у разі виявлення ним порушень Ліцензіатом умов цього Договору.
   10. Ліцензіар має право змінювати суму винагороди за право використання ПЗ без попереднього повідомлення Ліцензіата. Така зміна суми винагороди ніяк не впливає на вже придбані права використання ПЗ.
  2. Права обов’язки Ліцензіата
   1. Ліцензіат зобов'язаний своєчасно оплатити право на використання ПЗ відповідно до цього Договору. Право на використання ПЗ виникає у Ліцензіата тільки після повної оплати його вартості.
   2. При використанні свого права на використання ПЗ Ліцензіат самостійно і на власний розсуд вносить інформацію в ПЗ, для подальшого її обробітку та аналізу, в тому числі Ліцензіат може надавати доступ до неї третім особам+. Вся така інформація, що внесена Ліцензіатом до ПЗ є його власністю.
   3. Право на використання ПЗ поширюється тільки на ту версію ПЗ, яке правомірно придбано Ліцензіатом, а також на оновлення ПЗ, отримані Ліцензіатом в рамках наданої йому технічної підтримки. Цей Договір не надає Ліцензіату права на отримання оновлення ПЗ, які відбулися після закінчення терміну  дії цього Договору.
   4. Ліцензіат використовує ПЗ згідно його функціонального призначення, а саме дотримуватись вимог по експлуатації, методичних, технічних та інших рекомендацій, що пред'являються Ліцензіаром до ПЗ та його використання.
   5. Ліцензіату забороняється видаляти будь-яку інформацію про авторські права Ліцензіара, товарні знаки та інші повідомлення про правовласників.
   6. Забороняється будь-яке використання ПЗ, що суперечить чинному законодавству України.
   7. Ліцензіат має право вимагати від Ліцензіара виконання зобов’язань за цим Договором.
   8. Цілодобово отримувати доступ до ПЗ, за винятком часу проведення профілактичних робіт і екстрених позапланових робіт.
   9. Ліцензіат має право при дотриманні всіх умов цього Договору та за погодженням з Ліцензіаром:
 1. ВАРТІСТЬ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПЗ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість права на використання ПЗ, наданого відповідно до цього Договору, визначається Ліцензіаром, і залежить від функціоналу ПЗ, кількості модулів, що зазначаються у Додатку 1 цього Договору. Остаточна сума  підтверджується рахунком, виставленим Ліцензіаром, і його подальшої оплати Ліцензіатом.
  2. Ліцензіат має здійснити оплату вартості права на використання ПЗ протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання рахунку в повному обсязі шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Ліцензіара.
  3. Валютою розрахунків за цим Договором є гривня.
  4. Зобов'язання Ліцензіата по оплаті вважаються виконаними на дату зарахування коштів на рахунок Ліцензіара.
  5. Ліцензіар зобов'язується передати право на використання ПЗ протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати надходження оплати на рахунок Ліцензіара.
  6. У разі дострокового припинення дії цього Договору за бажанням Ліцензіата та з будь-яких причин передбачених цим Договором, сума внесеної оплати за не використане право на використання ПЗ не підлягає поверненню Ліцензіату.
  7. У разі якщо Ліцензіат виявить бажання розширити обсяг права на використання ПЗ до моменту закінчення терміну дії цього Договору, у вигляді отримання додаткових функцій та модулів,  зазначених у Додатку 1, то ціна такого розширення визначатиметься на момент виявлення такого бажання Ліцензіатом.
 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. У разі порушення Ліцензіатом авторських прав Ліцензіара (а також третіх осіб) на ПЗ, Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати Договір і застосувати до Ліцензіата як заходи цивільно-правової, так і іншої відповідальності, передбаченої чинним законодавством. При цьому, передане Ліцензіату право на використання ПЗ визнається припиненим.
  2. У разі виявлення фактів або спроб модифікації Ліцензіатом вихідних кодів ПЗ або виявлення фактів (спроб) підробки запитів ПЗ до серверів Ліцензіара, Ліцензіар вправі в односторонньому порядку розірвати Договір і негайно блокувати доступ Ліцензіата до сервера без попереднього повідомлення Ліцензіата.
  3. Ліцензіар не несе відповідальності за втрату Ліцензіатом інформації в результаті використання ПЗ, якщо це стало наслідком неправомірних дій третіх осіб, або неправильного використання ПЗ (не у відповідності з інструкціями). Ліцензіар не виключає, що при використанні ПЗ в ньому можуть відбуватися збої, помилки, невідповідності, при цьому Ліцензіар необмежений в терміні і обов'язках усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей за винятком випадків прямо передбачених цим Договором.
  4. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання або невикористання або неможливості використання ПЗ Ліцензіатом і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, що виникли в результаті таких наслідків.
  5. Ліцензіар не виключає можливість несумісності ПЗ з іншим програмним забезпеченням, не передбачених технічними характеристиками ПЗ, які встановлено в апаратному комплексі Ліцензіата, і не гарантує якісну взаємодію та/або паралельну роботу з ним.
  6. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання ПЗ і інших технічних питань. Якщо Ліцензіату в повному обсязі незрозумілі умови цього Договору він має право, до набуття права використання ПЗ, звернутися до Ліцензіара для отримання необхідних Ліцензіатові роз'яснень. Купуючи право на ПЗ Ліцензіат підтверджує, що йому зрозумілі всі положення цього Договору, і що Ліцензіат отримав від Ліцензіара всі необхідні Ліцензіатові роз'яснення.
  7. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
  8. Сторони домовилися, що у разі виникнення суперечок між ними, вони будуть вирішуватись шляхом переговорів. Якщо шляхом переговорів суперечки не будуть вирішені, подальше їх вирішення буде розглядатись у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
  9. Ліцензіар докладе всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної діяльності ПЗ, однак не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, що виникли в результаті:
   1. неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування ПЗ і серверу, на якому він розташований;
   2. відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) Інтернет-з'єднань;
   3. проведення органами державної влади та місцевого самоврядування, а також іншими організаціями заходів у рамках оперативно-розшукової діяльності;
   4. встановлення державного регулювання господарської діяльності комерційних організацій в мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або роблять неможливим виконання цього Договору.
  10. Ліцензіар не несе відповідальності за забезпечення достовірності, повноти, точності та актуальності персональних даних, розміщених Ліцензіатом. Усі отримані від Ліцензіата персональні дані обробляються в тому вигляді, як вони були отримані.
  11. Ліцензіар забезпечує резервне копіювання даних і архівне зберігання даних Ліцензіата протягом всього терміну дії цього Договору.
 3. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набирає чинності з дати акцепту оферти Ліцензіатом та діє протягом 1 (одного) року. По закінченню терміну дії цього Договору його може бути продовжено на новий такий самий термін за умови придбання права на використання ПЗ.
  2. Цей Договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
  3. Будь-яка зі Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, повідомивши іншу Сторону шляхом направлення за 30 (тридцять) днів повідомлення засобами електронного зв'язку.
  4. У разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору, Ліцензіар має право достроково розірвати Договір і негайно блокувати доступ до сервера без попереднього повідомлення Ліцензіата.
  5. У разі припинення дії цього Договору та при відмові від його продовження вся інформація, що розміщується на сайті, персональні дані Ліцензіата і пов'язані з нею файли знищуються з сервера Ліцензіара.
  6. Всі зміни і доповнення до Договору мають юридичну силу, якщо зроблені в письмовій формі і підписані обома Сторонами. Відповідні додаткові угоди Сторін є невід'ємною частиною Договору.
  7. Після закінчення терміну дії цієї Ліцензійної угоди з будь-якої причини, Ліцензіат зобов'язаний припинити будь-яке використання ПЗ.
 4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, крім як з метою виконання зобов'язань за цим Договором.
  2. Конфіденційною вважається інформація, отримана в рамках виконання цього Договору і що містить комерційну таємницю або іншу таємницю, що охороняється законом, або інформація, яка прямо названа Сторонами конфіденційною. Всі документи, що містять конфіденційну інформацію і передані в рамках цього договору, повинні мати позначку «Конфіденційно».
  3. Сторона, яка не виконала умови конфіденційності, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.
  4. Інформація не будуть віднесена до конфіденційної, якщо до такої інформації є вільний доступ на законних підставах і сторона, яка є власником такої інформації, не вживає необхідних заходів для охорони її конфіденційності.
  5. Сам факт укладення та предмет цього договору не є конфіденційним і може використовуватися Сторонами в рекламних, інформаційних і статистичних цілях.
 5. ФОРС МАЖОР
  1. У разі виникнення обставин непереборної сили, до яких відносяться стихійні лиха, аварії, пожежі, масові заворушення, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ в силу законодавчих актів, урядових постанові і розпоряджень державних органів, прямо або побічно забороняють зазначені в цьому Договір види діяльності, перешкоджають здійсненню сторонами своїх функції за цим Договором і інших обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін вони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов'язань, якщо протягом 10 (Десяти) днів з моменту настання таких обставин та за наявності зв'язку Сторона, постраждала від їх впливу, доведе до відома іншої Сторони звістку про існуючі ускладнення, а також докладе всіх зусиль для якнайшвидшої ліквідації наслідків форс-мажорних обставин.
  2. Сторона, яка зазнала збитків у зв'язку з форсмажорними обставинами, може зажадати від сторони, що стала об'єктом дії непереборної сили, документальних підтвердження про масштаби подій, що відбулися, а також про їх вплив.
 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Приймаючи умови цього Договору, Ліцензіат дає згоду на отримання від Ліцензіара додаткової інформації та інформаційних розсилок по вказаним при реєстрації адресу і телефону, а також використання найменування Ліцензіата при розміщенні Ліцензіаром інформації про своїх клієнтів.
  2. Всі положення, що не врегульовано цим Договором, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України
  3. Всі Додатки до цього Договору є невід'ємною частиною даного Договору.
  4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даного Договору, інші його частини і положення залишатимуться чинними.
  5. Даний Договір є повним порозумінням між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо права на використання ПЗ.